nishiyama_now

Nishiyama Now

Voice 2018.8 「土木を撮る」掲載 ④タウシュベツ川橋梁(北海道上士幌町)大地に還るコンクリートアーチ橋。