nishiyama_now

Nishiyama Now

Voice 2018.5 「土木を撮る」掲載  ①上海高架龍柱(中国上海)難工事を龍伝説が克服し、支え続ける橋脚。